June 2, 2012

Estadio Anoeta 2012 06 02

Estadio Anoeta
Wrecking Ball Tour
Set List
  1. Who’ll Stop The Rain
Encore
  1. Rocky Ground